Podmienky ochrany osobných údajov

 

Aj my považujeme osobné údaje za veľmi cenné informácie a už od počiatku ich chránime, ako najlepšie vieme. Prečítajte si, prosím, ako k ochrane vašich osobných údajov pristupujeme. A pokiaľ by sa vám niečo z toho nezdalo, neváhajte nás kontaktovať.

 

Základné ustanovenie

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Fleppi s.r.o., se sídlom Čechova 23, 37001 České Budějovice, IČ 10906053, zapísaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 31096  (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú

Adresa: Čechova 23, 37001 České Budějovice

Email: info@fleppi.sk

Telefón: 778 140 590

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kttorú ide priamo či nepriamo identifikovať, menovite odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval zverenca pre ochranu osobných údajov. Správca je riadne registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

Aké údaje spracovávame?

 1. Pre účely uzavtvorenia, plnenia alebo vypovedania vašej zmluvy alebo objednávky od vás vyžadujeme osobné údaje. Spracovanie v rámci procesu objednávky zahrňuje tiež odosielanie objednávok, spracovanie platby, zasielanie elektronických potvrdení objednávky a faktúr. Právnym základom pre toto spracovanie je čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR EU. Poskytujete nám údaje na základe zmluvného vzťahu medzi vámi a správcom. Tieto údaje zahrňujú menovite:
  • Meno, priezvisko, oslovenie
  • Fakturačné údaje
  • Adresa pre zasielanie objednaného tovaru
  • Telefónne číslo
  • E-mailová adresa
 2. Ďalej od vás vyžadujeme osobné údaje pre účely vedenia zákaznického účtu. Tieto údaje nám poskytujete na základe vášho súhlasu a zahrňujú menovite:
  • Meno, priezvisko, oslovenie
  • Fakturačné údaje
  • Adresa pre zasielanie objednaného tovaru
  • Telefónne číslo
  • E-mailová adresa
  • História objednávok
  • Zoznam prianí
  • Odmeny za nákupy
 3. Ďalej spracovávame údaje získané prostredníctvom cookies, a to z dôvodu vylepšovania ponuky produktov a služieb. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návšteve webových stránok, prehliadaných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkách. Vaša IP adresa je anonymizovaná. 
 4. Nezbierame ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznanie či presvedčenie apod.

 

Pre aké účely údaje spracovávame?

 1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. pre splnenie zmluvy medzi správcom a zákazníkom. K tomuto účelu využívame Vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahrňuje všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, včetne zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Pokiaľ nie sú údaje poskytnuté nemôžeme vybaviť Vašu objednávku.
 2. Pre vedenie zákaznického účtu. Aby sme pre vás pri nakupovaní zaistili čo najvyšší stupeň užívateľského pohodlia, ponúkame vám možnosť uložiť svoje osobné údaje trvalo v zákazníckom účte chránenom heslom. Registrácia je dobrovolná. Po založení zákaznického účtu nie je nutné údaje znovu zadávať. Okrem toho si môžete kedykoľvek zobraziť údaje, ktoré boli pre váš zákaznícky účet uložené. Údaje môžete tiež opraviť alebo svoj zákaznický účet odstrániť. V rámci zákazníckeho účtu môžete čerpať odmeny za Vaše predošlé nákupy a viesť si zoznam prianí (zoznam produktov, ktoré si chcete v budúcnosti zakúpiť). Pokiaľ si chcete založiť zákaznícky účet, musíte okrem údajov požadovaných v okamžiku objednávky zadať tiež svoje vlastné heslo. To sa bude spolu s vašou e-mailovou adresou používať pre prístup k vášmu zákazníckemu účtu. Spracovanie prebieha v tomto prípade iba na základe Vášho súhlasu, ktorý je celkom dobrovolný. V prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky ako neregistrovaný zákazník. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať v administráci Vašeho účtu.
 3. Pre ponuku našich produktov formou obchodných zdelení zasielaných užívateľom na e-mailovou adresu. V tomto prípade zasielame obchodné zdelenie o produktoch súvisejúcich s tovarom, ktoré ste si u nás už zakúpili. Spracovanie prebieha z dôvodu realizácie oprávnených záujmov v podobe obmedzeného priameho marketingu. V tomto prípade nevyžadujeme so zasielaním týchto obchodných zdelení súhlas, ale umožňujeme Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takému spracovaniu. V žiadnom prípade nebude vaša e-mailová adresa predaná tretím stranám.
 4. Pro ponuku našich produktov a propagáciu formou obchodných zdelení zasielaných užívateľom na e-mailovou adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovolný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas udelujete v priebehu registrácie alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského účtu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom zdelení alebo v nastavení užívateľského účtu. V žiadnom prípade nebude vaša e-mailová adresa predaná tretím stranám.
 5. Pre lepšie prispôsobenie obsah našich webových stránok spracovávame pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prehliadaných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používáním príslušných cookies. Tento súhlas je úplne dobrovolný. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete tu.
 6. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maile, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach alebo do kontaktného formulára. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu len na základe zahájenie chatu nijak ďalej nevyužívame. Chatovú a e-mailovú komunikáciu s vami archivujeme. Právnym základom takéhoto spracovania je náš oprávnený záujem.

 

Ako dlho údaje spracovávame?

 1. Správca uchováva osobné údaje len na nezbytne dlhú dobu, ktorá sa líši podľa účelov spracovania:
 • po dobu nezbytnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najďalej 2 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Účel spracovania

Doba uloženia osobných údajov

Vytvorenie a administrácia užívateľského účtu

Najviac 5 rokov od založenia účtu

Vybavenie reklamácie

Najviac 1 rok od ukončenia reklamačného konania

Zasielanie obchodných zdelení

Najviac 3 roky od udelenia súhlasu 

Uchovanie histórie nákupov pre

 účely cielení ponúk

Najviac 30 dní od odvolania súhlasu

Emailová a chatová komunikácia

Najviac 30 dní od odvolania súhlasu

 

 

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

Kdo má prístup k údajom?

 1. Osobné údaje sú spracovávané správcom a jeho pracovníkmi. Všetky osoby majúce prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce.
 1. Správca poveruje spracúvaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom se rozumie každý subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre účely a spôsobom, ktoré správca stanoví. V prípade, keď je se spracovaním vyžadovaný Váš souhlas, predávame údaje spracovateľom len v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom predávame len tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú k zaisteniu svojich služieb. 
 2. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

Aké sú Vaše práva?

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR. - Pokiaľ máte účet na stránkách www.fleppi.cz, môžete tieto údaje upraviť priamo po prihlásení do svojho účtu.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. -Kedykoľvek nás môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Pokiaľ nás oslovíte s takouto žiadosťou, zmažeme bez zbytočného odkladu všetky vaše osobné údaje, ktoré máme, pokiaľ však vaše osobné údaje nepotrebujeme na plnenie zmluvných a zákonných povinností či ochranu našich oprávnených záujmov, ako sú popísané vyššie.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správca uvedený v čl. III týchto podmienok. - Udelený súhlas k spracovaniu niektorých osobných údajov (napr. údajov pre marketingové účely) môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodov. Pokiaľ máte účet na stránkach www.fleppi.cz, môžete svoj súhlas odvolať po prihlásení do svojho účtu..
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úřad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal veškeré vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložišť a úložišť osobných údajov v listinnej podobe, menovite zabezpečeným / šifrovaným prístupom na web, šifrovaním hesiel zákazníkov v databázi, pravidelných aktualizácií systému, pravidelným zálohovaním systému.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formuláre potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu priijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmenit. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú platnosti dňom 25.5.2018.